Maria Pad

         ⚜️Hoogsensitief zo noemen ze mensen die een zeer gevoelige aard hebben in 2008 kwam ik er voor het eerst mee in aanraking door het boek van Elaine n. Aron Hoogsensitieve personen. Een wereld ging voor me open voor het eerst in jaren begreep ik, dat het een naam had . Ik heb mijn hele leven geworsteld met spanningen die ik niet begreep waarom, met allergieen die mij het leven vaak heel moeilijk maakte, het eenzame gevoel om nergens bij te horen en niet kunnen functioneren in een groep of een werkplek. Alles werd me duidelijk door het boek en nadat ik me er door heen te hebben gewerkt, het is echt een werkboek, begreep ik ook mijn zesde zintuig het voelen van mensen en het herinneren van mijn incarnaties.

Na deze openbaring voor mij ben ik op zoek gegaan naar workshops over deze materie en kwam er snel achter, dat ook dit voor mij niet de plaats is waar ik kan leren ermee om te gaan, er werden adviezen gegeven over jezelf afsluiten voor negativiteit en om jezelf te beschermen door gouden imaginaire doeken of cirkels...of stenen.. Veel te vaag voor mij, ik wilde meer diepgang erin en het nog beter begrijpen, Ik zocht een plek waar ik in rust kon zijn en kon ervaren van: waarom ben ik hier wat is mijn weg en hoe kan ik beter functioneren in deze hectische maatschappij. De Natuur bleek een goede plek om deze weg te begaan er was rust weinig energieen, geen spanningen en stilte, vele uren bracht ik door in bossen, heide en in bergen. 
Het bijzondere van het Pad wat ik ondertussen onbewust op was gegaan, er kwamen nieuwe ontmoetingen herkenningen en erkenningen van mensen, die ieder op zich ook ervaarden dat zij Hoogsensitief waren, zij liepen een stuk op het Pad mee en ieder gaf mij en waarschijnlijk ik hun een stuk waarmee verder kon worden gegaan op ieders eigen Pad.

Na al deze ontmoetingen mooie pijnlijke liefdevolle en ook minder liefdevol werd ik door omzwervingen op het Maria Magdalena Pad gezet.. een pad dat voor mij past als een jas, de herinneringen de gevoelens de Liefde en de verwijdering en afwijzing en afkeuring, zelfs door de meest geliefde personen waren niet nieuw voor mij en ondanks verdriet en opnieuw eenzame gevoelens gaf het me ook kracht en intense Liefde voor mezelf in 2014 ontmoette ik een fotograaf noem hem zielsfotograaf met wie dat pad wat ik voelde wilde vastleggen. Het resultaat was verbluffend ik leek wel een soort Karma Kameleon ik ging op in het geheel van de plek die rondom onze standplaats Sittard te vinden zijn miraculeus ⚜️
In 2008 I first came into contact with it through the book of Elaine n. Aron Highly sensitive people. A world opened up to me for the first time in years I understood it had a name. I have struggled all my life with tensions that I did not understand why, with allergies that often made life very difficult for me, the lonely feeling of belonging and unable to function in a group or workplace. Everything became clear to me and after working through the book, it was really a workbook and I also understood my sixth sense of feeling people and remembering my incarnations.
After this revelation for me, I went looking for workshops on this matter and soon found out that this is not the place for me to learn how to deal with it. Advice was given about shutting yourself down for negativity and to protect yourself. protect by golden imaginary cloths or circles ... or stones .. Far too vague for me I wanted more depth and better understanding, I was looking for a place where I could rest and experience: why am I here, what is my way and how can I function better in this hectic society. Nature turned out to be a good place to walk this road, there was little energy, no tensions and silence I spent many hours in forests, heathland and in the mountains.
The peculiarity of the Path that I meanwhile had gone on unknowingly new encounters recognitions, recognitions of people who in themselves also experienced that they were High Sensitive they walked along the Path everyone gave me and probably I could give them a piece that could continue be gone on everyone's own Path.
After all these encounters beautiful painful loving and also less loving I was put on the Mary Magdalene Path by wanderings .. a path that fits who I am, the memories the feelings the Love and the removal and rejection and rejection even by the most beloved persons were not new to me and despite sadness and again lonely feelings it also gave me strength and intense Love for myself in 2014 I met a photographer call him soul photographer with whom that path I wanted to capture the result was astonishing I seemed like a kind of Karma Chameleon I became one with the place that is around our Sittard base miraculously ⚜️Mary Path